دسته: تولید

writhing official letter 0

نامه ، یادداشت و مکاتبات اداری و آداب آن

نامه ، یادداشت و مکاتبات اداری یکی از ابتدائی‌ترین اصول و جزئی از واحدهای آموزشی کارمندان و مدیران ادارات دولتی و غیر دولتی به خصوص برای استخدام است. هر نامه‌ای روش و سبک نگارش...

بازاریابی و ارزش‌ها 0

بازاریابی و ارزش‌ها

  سه مرحله در توسعه‌ی ارتباط بین بازاریابی و ارزش‌ها وجود دارد؛  الف- اولین مرحله زمانی است که بازاریابی و ارزش‌ها در مقابل یکدیگر قرار دارند و تمام توجه صرفاً به بازاریابی معطوف است....