دسته: ارتباط با مشتری

phone-in-jobs 0

آداب تماس تلفنی در کسب و کار

 دانستن و رعایت آداب تماس تلفنی در کسب و کار امری بسیار ضروری می‌نماید چرا که هنگام مکالمه‌ی تلفنی ارتباط شما تنها از طریق صدا انجام می‌گیرد. شما و مخاطبتان هنگام مکالمه‌ی تلفنی یکدیگر...

بازاریابی و ارزش‌ها 0

بازاریابی و ارزش‌ها

  سه مرحله در توسعه‌ی ارتباط بین بازاریابی و ارزش‌ها وجود دارد؛  الف- اولین مرحله زمانی است که بازاریابی و ارزش‌ها در مقابل یکدیگر قرار دارند و تمام توجه صرفاً به بازاریابی معطوف است....

angry-customers-at-cafe-with-stressed-man-holding-tray-of-glasses 2

شناخت مشتری و روش برخورد با او

  شناخت مشتری و روش برخورد با او کار ساده ای نیست (این را همه می‌دانیم!). در بسیاری از مواقع شما با خوش خلقی و چرب زبانی می‌توانید بر این مهم فائق آیید اما...

customer-wright 0

مشتری‌ مداری و مشتر‌ی‌ گرایی

 مشتری‌ مداری و مشتری گرایی   نگرش مدیران بر کسب و کارشان به دو گونه است: ۱- مدیرانی که مشتری‌گرا هستند. ۲- مدیرانی که بازارمحور و رقیب‌گرا هستند.  اگر می‌خواهید جزء شرکت‌های موفق باشید...